Privacy beleid

Privacybeleid

LROCB.be eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van LROCB.be. Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens van leden kunnen doorgegeven worden aan externe partners waarvan LROCB aanneemt dat ze interessante informatie of aanbiedingen hebben. Wij geven dergelijke gegevens enkel door aan externe partners die de correcte verwerking van deze gegevens verzekeren.

LROCB is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens door externe partners.

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van jouw gegevens.

Overige bepalingen

Wij treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het beleid op deze pagina aangeven.

Op het privacybeleid is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander nationaal recht, van toepassing.